Blog

Nasze wyroki

Wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 2019r., IV CSK 309/18 (k. denominowany – d. BPH, Sąd Najwyższy uznał kredyt denominowany za kredyt złotowy i nakazał jego „odfrankowienie” ) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 listopada 2019r., VI Aca 248/19 (k. denominowany – d. Raiffeisen Bank, SA uznał kredyt denominowany za kredyt złotowy pozbawiony mechanizmu […]

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2014 r. C-26/13 (sprawa Árpád Kásler p-ko OTP Jelzálogbank Zrt)

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2014 r. sygn. akt I C 554/14

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2005r. sygn. akt P 10/04

Plan działania

Plan działania 1. Analiza treści umowy kredytowej w celu ustalenia rodzaju posiadanego kredytu i ewentualnych podstaw „odfrankowienia” kredytu. Jak już wyjaśniałem tutaj istnieją dwa rodzaje kredytu „we frankach”: indeksowany i denominowany. W przypadku umów o kredyty indeksowane: – istnieją podstawy co najmniej do „odfrankowienia” kredytu poprzez uznanie za nieważne postanowień umownych kształtujących mechanizm waloryzacji, przez […]