Wykaz podstaw i argumentów – kredyt indeksowany

WYKAZ PODSTAW PRAWNYCH I ARGUMENTÓW MOŻLIWYCH DO WYKORZYSTANIA PRZEZ KREDYTOBIORCÓW POSIADAJĄCYCH TZW. KREDYT INDEKSOWANY (WALORYZOWANY) DO KURSU CHF.

A. PODSTAWY I ARGUMENTY UKIERUNKOWANE NA UNIEWAŻNIENIE CAŁEJ UMOWY KREDYTOWEJ.

A.1. Art. 12 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 i 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – w kontekście zaniechania przez bank przedstawienia istotnych informacji o kredycie i Umowie oraz, ewentualnie, przedstawienia nieprawdziwych informacji np. o całkowitym koszcie kredytu i RRSO.
/dotyczy umów zawartych po 20 grudnia 2007r./

A.2. Art. 84 Kodeksu cywilnego – w kontekście wskazania w treści zawartej umowy zaniżonego całkowitego kosztu kredytu (CKK) oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania RRSO.
/dotyczy umów kredytowych, w których wskazano zaniżone CKK lub RRSO./

B. PODSTAWY I ARGUMENTY UKIERUNKOWANE NA UNIEWAŻNIENIE TZW. KLAUZUL PRZELICZENIOWYCH (POSTANOWIEŃ UMOWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ UZALEŻNIENIA WYSOKOŚCI RAT I ZADŁUŻENIA KREDYTOWEGO OD AKTUALNEGO KURSU CHF) I „ODFRANKOWIENIE” KREDYTU.

B.1. Art. 58 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego w związku z art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo bankowe – w kontekście skonstruowania klauzul waloryzacyjnych w sposób skutkujący naliczaniem odsetek nie od kredytu, ale od salda zadłużenia.
/dotyczy wszystkich umów o kredyt indeksowany (waloryzowany) do CHF/

B.2. Art. 58 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego w związku z art. 385§2 zdanie pierwsze Kodeksu cywilnego – w kontekście niezawarcia w treści umowy kredytowej postanowień wyjaśniających kredytobiorcy powody zastosowania i specyfikę funkcjonowania mechanizmu indeksacji (waloryzacji) kredytu do kursu CHF.

B.3. Art. 385(1) Kodeksu cywilnego – w kontekście zastrzeżenia przez bank w umowie kredytowej prawa do dowolnego decydowania o wysokości kursu CHF, a przez to o wysokości rat kredytowych i zadłużenia kredytowego.

B.4. Art. 385(1) i art. 385(3) pkt 20 Kodeksu cywilnego – w kontekście nie zastrzeżenia w umowie kredytowej prawa kredytobiorcy do odstąpienia od umowy przy jednoczesnym zastrzeżeniu sobie przez bank prawa do decydowania o wysokości zadłużenia kredytowego i wysokości odsetek od kredytu.

B.5. Art. 58 w zw. z art. 353(1) Kodeksu cywilnego, ewentualnie art. 385(1) Kodeksu cywilnego – w kontekście nieprzedstawienia kredytobiorcom przez banki przed zawarciem umowy kredytowej pełnych, rzetelnych i uczciwych informacji o specyfice kredytu indeksowanego do kursu CHF.


Jeżeli rozważasz wystąpienie w sprawie swojego kredytu na drogę sądową, prześlij nam skan swojej umowy wraz z ewentualnie zawartymi aneksami na [email protected]