Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2005r. sygn. akt P 10/04

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2005r. sygn. akt P 10/04

„za niezbędne należy uznać spojrzenie na instytucje kredytowe przede wszystkim jako na profesjonalnych uczestników obrotu i transakcji rynkowych, od których wymaga się szczególnej ostrożności i solidności w ramach „gry rynkowej”, przede wszystkim w ramach obrotu konsumenckiego”

„Regulacje pomiędzy bankiem a jego klientem (konsumentem) cechuje typowy dla stosunków tzw. obrotu mieszanego brak równowagi wynikający z silniejszej profesjonalnej pozycji banku. Jest powszechnie uznawana w doktrynie prawa prywatnego teza, że ów brak równowagi związany jest z istniejącym deficytem informacyjnym po stronie kontrahenta profesjonalisty. Jest to zarazem istotny powód, dla którego na profesjonalistę są nakładane obowiązki informacyjne wobec kontrahenta – konsumenta w znacznie szerszym zakresie niż na tle typowych relacji umownych (…). Obowiązki te są przy tym bardziej rozwinięte i intensywne na tle relacji dotyczących wysoko specjalistycznych stosunków prawnych, do których bez wątpienia należą usługi finansowe, a więc wszelkie czynności dokonywane z instytucjami finansowymi. Obowiązki informacyjne związane z dokonywaną czynnością prawną należy rozumieć szeroko, jako obejmujące nie tylko wyjaśnienie treści i znaczenia dokonywanej czynności (przedmiotu i charakteru świadczenia podstawowego) i płynących z niej konsekwencji prawnych, ale także tych wszystkich elementów ubocznych, pozostających w funkcjonalnym związku z przedmiotem świadczenia, które mogą mieć istotne znaczenie dla sytuacji prawnej kontrahenta profesjonalisty, w rozważanym wypadku – klienta banku, a więc także te, które wiążą się z warunkami rozwiązania umowy, jej zabezpieczeniem, skutkami niespełnienia świadczenia etc.”

Obowiązek rzetelnej, uczciwej i wyczerpującej informacji jako swoisty instrument przywracania równowagi w relacji konsument – profesjonalista, może być poszukiwany w podstawowych zasadach prawa obligacyjnego, nakazujących respektowanie uczciwości, lojalności i dobrych obyczajów w obrocie, zwłaszcza na etapie nawiązywania stosunku kontraktowego, ale także w związku z jego wykonywaniem (można tu wymienić m.in. art. 72, art. 3531, art. 354, art. 3851 k.c.). Jest w świetle tych zasad całkowicie uzasadnione oczekiwanie konsumenta uzyskania od profesjonalisty informacji określających – zwłaszcza w obszarze wysoce specjalistycznych usług – stopień ryzyka ekonomicznego związanego z dokonywaną transakcją. Wyłącznie informacja wyczerpująca i precyzyjna może być uznana za odpowiadającą wymaganym standardom, a więc umożliwiającą świadome podejmowanie decyzji o celowości nawiązywanej transakcji, co stanowi konieczną przesłankę dla respektowania autonomii woli stron, wartości chronionej nie tylko na podstawie reguł prawa powszechnego, ale także regulacji konstytucyjnych (art. 31 – wolność każdego człowieka, art. 22 – wolność działalności gospodarczej). Naruszenie powinności ciążących na profesjonaliście, korygujących występujący po stronie konsumenta deficyt informacji, może być oceniane w kategoriach rażącego naruszenia interesu konsumenta i z tej właśnie racji prowadzić do wniosku o istnieniu w umowie niedozwolonych klauzul umownych. Słusznie przyjmuje się w piśmiennictwie, że pojęcie „rażącego naruszenia interesów” nie może być sprowadzone do wymiarów czysto ekonomicznych. Należy tu bowiem brać pod uwagę nierzetelność traktowania konsumenta przez profesjonalistę, która prowadzi do rażącego odchylenia przyjętego w umowie uregulowania od zasad uczciwego wyważania praw i obowiązków. Niedopełnienie obowiązku informacyjnego przez przedsiębiorcę może zatem przy spełnieniu przesłanek ustawowych skutkować na gruncie legis latae bezskutecznością umowy, którą przewidują przepisy kodeksu cywilnego o niedozwolonych postanowieniach umownych.”

KOMENTARZ:

Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie podkreślił spoczywający na instytucjach finansowych (np. bankach) obowiązku informowania swoich klientów na etapie poprzedzającym zawarcie umowy o nabycie oferowanego przez nich produktu finansowego (np. kredytu hipotecznego) o właściwościach i skutkach, jakie wiążą się z nabyciem takiego produktu. Przekazywane informacje powinny być rzetelne, uczciwe i wyczerpujące. Informacje takie powinny uświadomić konsumentowi stopień ryzyka ekonomicznego związanego z dokonywaną transakcją oraz charakter prawny i skutkiu prawne nabycia produktu finansowego. Przekazane informacje mają na celu rzeczywiście świadome podjęcie przez konsumenta decyzji o nabyciu produktu finansowego (np. zawarcia umowy kredytowej).
Nieprzedstawienie informacji w powyższy sposób i powyższym zakresie stanowi:
1) naruszenie art. 354§1 Kodeksu cywilnego (zgodnie z tym przepisem dłużnik (w tym przypadku bank) powinien wykonać zobowiązanie w sposób odpowiadający zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom);
2) może stanowić podstawę do uznania postanowień umownych naruszających interes konsumenta za postanowienia niedozwolone (a więc od samego początku nieobowiązujące) w rozumieniu art. 385(1) Kodeksu cywilnego;
3) może stanowić podstawę do unieważnienia całości lub części umowy o nabycie produktu finansowego (np. umowy kredytowej) na podstawie art. 353(1) Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym treść zawartej umowy nie może pozostawać w sprzeczności z właściwością (naturą) takiej umowy, ustawą lub zasadom współżycia społecznego.