Wykaz podstaw i argumentów – kredyt denominowany

WYKAZ PODSTAW PRAWNYCH I ARGUMENTÓW MOŻLIWYCH DO WYKORZYSTANIA PRZEZ KREDYTOBIORCÓW POSIADAJĄCYCH TZW. KREDYT DENOMINOWANY W CHF.

A. PODSTAWY I ARGUMENTY UKIERUNKOWANE NA UNIEWAŻNIENIE CAŁEJ UMOWY KREDYTOWEJ.

A.1. Art. 58§1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 69 ust. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo bankowe – w kontekście nieokreślenia w umowie kwoty kredytu.

A.2. Art. 58§1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 358§1 Kodeksu cywilnego (w wersji obowiązującej do 23 stycznia 2009r.) – w kontekście wyrażenia kwoty kredytu w walucie szwajcarskiej, pomimo braku przepisów ustawowych umożliwiających wyrażenie kredytu w walucie obcej, w sytuacji gdy faktycznie ów kredyt miał być wypłacony i spłacany wyłącznie w walucie polskiej.
[podstawa unieważnienia umowy kredytu przy hipotetycznym założeniu, że wskazana w umowie suma CHF jednak jest kwotą kredytu]

A.3. Art. 58§1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 353(1) i art. 354 Kodeksu cywilnego oraz art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bankowe – w kontekście nieokreślenia w umowie kwoty środków pieniężnych, które Bank winien udostępnić Kredytobiorcom do ich dyspozycji;
[podstawa unieważnienia umowy kredytu przy hipotetycznym założeniu, że wskazana w umowie suma CHF jednak jest kwotą kredytu, a umowa nie narusza omówionej w pkt. 2 zasady walutowości]

B. PODSTAWY I ARGUMENTY UKIERUNKOWANE NA UNIEWAŻNIENIE TZW. KLAUZUL PRZELICZENIOWYCH (POSTANOWIEŃ UMOWNYCH, NA MOCY KTÓRYCH BANK ZOBOWIĄZAŁ SIĘ DO WYPŁATY „KREDYTU” W CHF W WALUCIE POLSKIEJ), A W KONSEKWENCJI UZNANIA UMOWY ZA NIEWYKONANĄ, A DOTYCHCZAS UISZCZONE WZAJEMNIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE ZA ŚWIADCZENIA NIENALEŻNE.

B.1 Art. 385(1) Kodeksu cywilnego – w kontekście zastrzeżenia przez bank w umowie kredytowej prawa do dowolnego decydowania o wysokości kursu CHF, a przez to o wysokości wypłacanych kredytobiorcy środków pieniężnych, a także o wysokości rat kredytowych i zadłużenia kredytowego.
(Przed przeczytaniem poniższego warto zapoznać się z wpisem wyjaśniającym istotę klauzul niedozwolonych, opublikowanym tutaj: https://konieczchf.pl/2015/07/31/o-klauzulach-niedozwolonych-slow-kilka/)

B.2 Art. 58 w zw. z art. 353(1) Kodeksu cywilnego, ewentualnie art. 385(1) Kodeksu cywilnego – w kontekście nieprzedstawienia kredytobiorcom przez banki przed zawarciem umowy kredytowej pełnych, rzetelnych i uczciwych informacji o specyfice kredytu denominowanego w CHF.

Skutki unieważnienia klauzul przeliczeniowych.


Jeżeli rozważasz wystąpienie w sprawie swojego kredytu na drogę sądową – skontaktuj się z nami lub prześlij nam skan umowy wraz z ewentualnie zawartymi aneksami na                       [email protected]