Zespół

Na wysoką efektyw­ność współ­pracy z Kance­larią składają się precyzja w działaniu, wni­kli­wa analiza problemów prawnych, właś­ci­wa inter­pre­tacja przepisów i trafne wnioski. Zado­wolenie Klienta to również owoc nieza­kłó­conej komu­ni­kacji z naszym zespołem.

Rdzeń Kance­larii stanowi wykwa­li­fi­ko­wany zespół radców prawnych oraz apli­kantów rad­cow­skich z dużym doświad­cze­niem zawo­do­wym. Towa­rzy­szy im grono pracow­ników zajmu­jących się bezpo­śred­nią obsługą Klienta.

Radca prawny
Magdalena Dąbrowska

Specjalizuje się w prawie bankowym, handlowym, gospo­dar­czym i kor­po­ra­cyj­nym. Znako­micie porusza się również w obszarze zagadnień z zakresu prawa cywil­nego i ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go, w szcze­gól­ności w sprawach doty­czą­cych nieru­cho­mości i prawa budo­wla­nego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc usługi prawne na rzecz zarówno ogrom­nych korpo­racji, pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego, jak również na rzecz mniej­szych pod­mio­tów gospo­dar­czych i osób fizycz­nych.

Ukończyła Uniwersytet Warszawski na Wydziale Prawa i Administracji oraz uzyskała Dyplom Prawa Angiel­skiego i EU w ramach British Centre for English and European Legal Studies na Uniwer­sy­tecie Warszaw­skim we współ­pracy z Uniwer­sy­tetem w Cam­bridge.

Została wpisana na listę radców prawnych w 2010 r.

Świadczy usługi prawne w językach: pol­skim i an­giel­skim.

Radca prawny
Krzysztof Orski

Specjalizuje się w prawie bankowym, cywilnym i handlowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarach związanych ze sporami cywilnoprawnymi, sprawami odszkodowawczymi oraz prawem autorskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc usługi prawne na rzecz renomowanych kancelarii prawnych, specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych.

Od 2010 r. świadczy usługi na rzecz pod­mio­tów gospo­dar­czych i osób fizycz­nych, w ramach prowa­dzonej przez siebie kance­larii.

Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Prawa.

Został wpisany na listę radców prawnych w 2010 r.

Autor bloga konieczchf.pl.

Radca prawny
Małgorzata Oleksy

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz bankowym.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych, przy obsłudze podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, głównie w sprawach korporacyjnych i windykacji, jak również w sprawach z dziedziny prawa kontraktowego i roszczeń odszkodowawczych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Odbywała aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Została wpisana na listę radców prawnych w 2018 r.