Spory z bankami

Oferta banków od wielu już lat nie ogranicza się do prostych kredytów i pożyczek. Brak należytego nadzoru ze strony organów państwowych sprawia, że banki coraz częściej oferują swoim klientom produkty finansowe przy znaczącej niewiedzy klientów co do ryzyk i strat finansowych z nimi związanych.  Nierzadko banki przy oferowaniu takich produktów dopuszczają się praktyk niezgodnych z prawem. Kredyty w tzw. frankach, opcje walutowe, transakcje CIRS są tego przykładami.

Kancelaria oferuje wsparcie w sporach z bankami mających na celu doprowadzenie do unieważnienia niekorzystnych umów z bankami, odzyskania utraconych pieniędzy oraz zapłaty adekwatnego odszkodowania.