Zasady wynagradzania

Oferta dla Klientów zainteresowanych prowadzeniem sprawy w trybie indywidualnym.

W zależności od wyboru Klienta proponujemy dwa warianty wynagrodzenia:

I wariant:  wynagrodzenie ryczałtowe (z góry indywidualnie uzgodniona stawka honorarium płatna za świadczone usługi),

II wariant: wynagrodzenie mieszane, składające się z:
1) wynagrodzenie ryczałtowego (niższego niż w przypadku I wariantu),
2) premii za sukces, płatnej w przypadku stwierdzenia prawomocnym i ostatecznym wyrokiem, że umowa kredytu jest nieważna, nie została wykonana, albo że nie było od początku podstaw do uzależnienia wysokości należności kredytowych od kursu waluty obcej,