Wyroki

Nasz dotychczasowy dorobek to:

 • 7 korzystnych orzeczeń przed Sądem Najwyższym;
 • 55 korzystnych wyroków sądów apelacyjnych,
 • 151 korzystnych wyroków przed sądami I instancji
 • pierwsze w Polsce przełomowe i korzystne dla kredytobiorców wyroki w sprawach dot. kredytów denominowanych,
 • pierwsza w Polsce prawomocnie stwierdzona nieważność umowy o kredyt „frankowy”,
 • prawdopodobnie pierwsze w Polsce prawomocne wygrane  z PKO S.A. (d. BPH), BOŚ, Raiffeisen Bank Polska i Deutsche Bank,
 • prawdopodobnie pierwsza prawomocna nieważność umowy PKO BP Własny Kąt w apelacji warszawskiej,
 • pierwszy w Polsce prawomocny wyrok umowy o kredyt indeksowany ze względu na sprzeczność z zasadą nominalizmu,
 • pierwsze w Polsce korzystne wyroki przed Sądem Najwyższym dot. umów zawartych z d. BPH, Fortis Bank i PKO BP (Własny Kąt/MIX),

 

Lista korzystnych wyroków i postanowień:

Orzeczenia Sądu Najwyższego

 1. wyrok Sądu Najwyższego z 29.10.2019r., IV CSK 309/18 (spr. SSN W. Katner): kredyt denominowany, d. BPH,  Sąd uznał kredyt za złotowy i nakazał jego „odfrankowienie” z zachowaniem  stopy LIBOR;
 2. postanowienie SN z 16.03.2021r. I CSK 635/20 o odmowie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 listopada 2021r., VI ACa 248/19, w którym orzeczono „odfrankowienie” umowy zawartej z Raiffeisen Bank Polska;
 3. postanowienie SN z 15.04.2021r. I CSK 737/20 o odmowie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 lipca 2020r., V Ca 897/19, w którym przesłankowo stwierdzono nieważność umowy zawartej z Deutsche Bank Polska;
 4. wyrok Sądu Najwyższego z 02.06.2021r. I CSKP 55/21 (spr. SSN M. Łochowski) : uchylenie niekorzystnego dla kredytobiorców wyroku sądu apelacyjnego wydanego w sprawie d. BPH (obecnie Bank Polska Kasa Opieki S.A.) i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania;
 5. postanowienie SN z 19.05.2022r. I CSK 437/22 o odmowie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział Cywilny Odwoławczy z 28 stycznia 2021r., V Ca 472/20 utrzymującego wyrok sądu I instancji stwierdzającego przesłankowo nieważność umowy PKO BP Własny Kąt;
 6. wyrok Sądu Najwyższego z 20.05.2022r. II CSKP 713/22 (spr. SSN A. Piotrowska): uchylenie niekorzystnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22.10.2019 VI ACa 460/19 (SSA P. Feliga) w sprawie umowy d. Fortis Bank i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania;
 7. wyrok Sądu Najwyższego z 26.05.2022r. II CSKP 650/22 (spr. SSN M. Krajewski): oddalenie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 28 lutego 2020r., I ACa 739/18 (kredyt denominowany, PKO BP MIX, uchylenie bte ze względu na nieważność umowy): SN potwierdził nieważność ww. umowy;

Wyroki sądów apelacyjnych

 1. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 17 stycznia 2018r., I ACa 674/17 (kredyt denominowany, d. BPH, stwierdzona nieważność umowy)
 2. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Cywilnego-Odwoławczego z 20 listopada 2019r., V Ca 1979/18 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji uznający umowę za niewykonaną);
 3. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 listopada 2019r. VI ACa 248/19   (kredyt denominowany, d. Raiffeisen Bank, Sąd uznał kredyt za złotowy pozbawiony mechanizmu waloryzacji) – wyrok prawomocny i ostateczny;
 4. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 28 lutego 2020r., I ACa 739/18 (kredyt denominowany, PKO BP MIX, uchylenie bte ze względu na nieważność umowy)
 5. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 czerwca 2020r, VI ACa 52/19 (kredyt denominowany, BOŚ, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy) – wyrok prawomocny i ostateczny
 6. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 lipca 2020r., V Ca 897/19 (kredyt denominowany, Deutsche Bank, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy) – wyrok prawomocny i ostaeczny
 7. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 19 listopada 2020r., I ACa 1040/19 (kredyt indeksowany, Millennium, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 8. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 30 listopada 2020r., I ACa 874/19 (kredyt denominowany, PEKAO (d.BPH), przesłankowe odfrankowienie umowy)
 9. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 grudnia 2020r., VI ACa 69/20 (kredyt indeksowany, d. Polbank, sąd utrzymał wyrok sądu I instancji stwierdzający przesłankowo odfrankowienie kredytu)
 10. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie  Wydział Cywilny Odwoławczy  z 8 stycznia 2021r., V Ca 2797/19 (pożyczka waloryzowana, mBank, sąd utrzymał wyrok sądu I instancji stwierdzający przesłankowo odfrankowienie kredytu) – wyrok prawomocny i ostateczny
 11. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział Cywilny Odwoławczy z 28 stycznia 2021r., V Ca 472/20 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, sąd utrzymał wyrok sądu I instancji stwierdzający przesłankowo nieważność umowy)
 12. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29.09.2021r. I ACa 12/21: oddalenie apelacji banku od wyroku oddalającego roszczenie banku – ze względu na nieważność umowy z Getin Noble Bank,
 13. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27.10.2021r. I ACa 592/21: oddalenie apelacji banku od wyroku ustalającego nieważność umów z Getin Noble Bank,
 14. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 05.11.2021r. I ACa 278/21: oddalenie apelacji banku od wyroku ustalającego nieważność umowy z d. Polbankiem
 15. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26.11.2021r. I ACa 658/21: oddalenie apelacji banku od wyroku sądu I instancji oddalającego powództwo banku  w sprawie umowy o kredyt denominowany z d. BPH (przejętej przez PEKAO). Sąd Apelacyjny stwierdził nieważność umowy. Wyrok jest prawomocny i ostateczny,
 16. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 29.11.2021r. I ACa 57/21: oddalenie apelacji banku od wyroku ustalającego „odfrankowienie” umowy d. GE Money Bank,
 17. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13.12.2021r. I ACa 92/21: zmiana wyroku sądu I instancji poprzez ustalenie w sentencji wyroku nieważności umowy Millennium Bank; oddalenie apelacji banku od wyroku sądu I instancji zasądzającego dochodzone kwoty ze względu na nieważność umowy,
 18. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20.12.2021r. VI ACa 562/21: oddalenie apelacji banku od wyroku ustalającego nieważność umowy d. Kredyt Bank,
 19. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21.12.2021r. VI ACa 427/17: oddalenie apelacji banku od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 02.12.2016r. III C 75/16 uchylającego bankowy tytuł egzekucyjny. Sąd Apelacyjny zgodził się z Sądem Okręgowym i przesłankowo potwierdził nieważność umowy d. BPH (przejętego przez PEKAO S.A.),
 20. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21.12.2021r. I ACa 615/21: oddalenie apelacji banku od wyroku sądu I instancji. Przesłankowe potwierdzenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt,
 21. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 04.01.2022r. VI ACa 1011/19: zmiana niekorzystnego wyroku, stwierdzenie przesłankowe nieważności d. Fortis i zasądzenie dochodzonych kwot,
 22. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13.01.2022r. I ACa 648/21: oddalenie apelacji banku od wyroku sądu I instancji ustalającego nieważność umowy d. Polbank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 23. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25.01.2022r. I ACa 732/21: oddalenie apelacji banku od wyroku sądu I instancji ustalającego nieważność umowy d. Getin  i zasądzającego dochodzone kwoty,
 24. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Odwoławczego z 31.01.2022r. V Ca 603/18: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy d. Fortis i zasądzenie dochodzonych kwot,
 25. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14.02.2022r. V ACa 231/21: oddalenie apelacji banku od wyroku sądu I instancji ustalającego nieważność umowy d. Polbank  i zasądzającego dochodzone kwoty,
 26. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15.02.2022r. I ACa 705/21: oddalenie apelacji banku od wyroku sądu I instancji ustalającego nieważność umowy Millennium,
 27. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 24 lutego 2022 r. Sygn. akt I ACa 125/21: ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 28. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.02.2022r. I ACa 460/19: zmiana niekorzystnego wyroku, stwierdzenie przesłankowe nieważności  mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 29. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 04.03.2022r. V ACa 566/21: oddalenie apelacji mBank od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.05.2021r.  II C 423/18 (ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot),
 30. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 09.03.2022r. I ACa 992/21: oddalenie apelacji mBank od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z 11.05.2021r.  I C 592/18  (ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot),
 31. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14.03.2022r. I ACa 650/19: zmiana niekorzystnego wyroku, ustalenie nieważności  mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 32. wyrok Sądu Okręgowego-Wydziału Odwoławczego w Warszawie z 22.03.2022r. V Ca 496/20 ( SSO Magdalena Majewska): oddalenie apelacji banku, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji stwierdzającego przesłankowe „odfrankowienie” umowy Nordea i zasądzającego dochodzone kwoty – wyrok prawomocny,
 33. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22.03.2022r. VI ACa 1051/20 (SSA Krzysztof Tucharz): oddalenie apelacji Raiffeisen Bank International od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20.10.2020r.  XXV C 148/20 stwierdzającego nieważność umowy Polbank i zasądzającego dochodzone kwoty – wyrok prawomocny,
 34. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24.03.2022r. V Aca 487/21 (SSA Alicja Fronczyk): oddalenie apelacji mBank od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 19.04.2021r. II C 1025/18 stwierdzającego nieważność umowy mBank i zasądzającego dochodzone kwoty – wyrok prawomocny,
 35. wyrok Sądu Okręgowego-Wydziału Odwoławczego w Warszawie z 25.03.2022r. XXVII Ca 987/21 ( SSO Maksymilian Wesołowski): oddalenie apelacji banku, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji stwierdzającego przesłankowe nieważność umowy Nordea i zasądzającego dochodzone kwoty – wyrok prawomocny,
 36. wyrok Sądu Okręgowego-Wydziału Odwoławczego w Warszawie z 30.03.2022r. V Ca 2891/19 ( SSO Bożena Miśkowiec): uwzględnienie apelacji od niekorzystnego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa (SSR A. Puź) z 16.07.2019r. XVI C 1925/17 i zasądzenie dochodzonych kwot ze względu na nieważność umowy PKO BP Własny Kąt – wyrok prawomocny,
 37. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31.03.2022r. VI ACa 265/20 ( SSA Jolanta Pyźlak): uwzględnienie apelacji od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Anna Ogińska-Łągiewka) z 15.01.2020r. XXV C 1203/18 i zasądzenie dochodzonych kwot ze względu na nieważność umowy Fortis – wyrok prawomocny,
 38. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.04.2022r. V ACa 538/19 (SSA Paulina Asłanowicz ): uwzględnienie apelacji od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Eliza Kurkowska) z 03.06.2019r. II C 890/17 i zasądzenie dochodzonych kwot ze względu na nieważność umowy mBank – wyrok prawomocny,
 39. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26.04.2022r. I ACa 804/21 (SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur): oddalenie apelacji Getin Noble Bank od  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.06.2021r. III C 3657/20 stwierdzającego nieważność umowy Getin Dombank i zasądzającego dochodzone kwoty – wyrok prawomocny,
 40. wyrok Sądu Okręgowego-Wydziału Odwoławczego w Warszawie z 29.04.2022r. V Ca 723/21 ( SSO Bożena Miśkowiec): oddalenie apelacji banku od  wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli  I C 1263/19 przesłankowo stwierdzającego nieważność umowy d. Kredyt Bank i zasądzającego dochodzone kwoty – wyrok prawomocny
 41. wyrok Sądu Okręgowego-Wydziału Odwoławczego w Warszawie z 06.05.2022r. V Ca 2596/21 (SSO Bogusława Jarmołowicz-Łochańska): oddalenie apelacji PKO BP od  wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z 02.07.2021r. XVI C 4127/17 przesłankowo stwierdzającego nieważność umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzającego dochodzone kwoty – wyrok prawomocny,
 42. wyrok Sądu Okręgowego-Wydziału Odwoławczego w Warszawie z 10.05.2022r. V Ca 546/19 ( SSO Bożena Miśkowiec): uwzględnienie apelacji od niekorzystnego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa (SSR A. Puź) z 30.10.2018r. XVI C 3125/17 i zasądzenie dochodzonych kwot ze względu na nieważność umowy PKO BP Własny Kąt – wyrok prawomocny,
 43. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 20.05.2022r. I ACa 237/22 (SSA Małgorzata Idasiak-Grodzińska): uwzględnienie apelacji od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku (SSO Piotr Pancer) z 30.12.2021r. XV C 639/18 i ustalenie nieważności umowy d. GE Money – wyrok prawomocny,
 44. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 02.06.2022r. I ACa 1017/21 (SSA Anna Strączyńska): oddalenie apelacji banku od  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 13.10.2021r. XXIV C 2754/20 stwierdzającego nieważność umowy d. Kredyt banku i zasądzającego dochodzone kwoty – wyrok prawomocny,
 45. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 08.06.2022r.  I ACa 775/21 (SSA Małgorzata Sławińska): oddalenie apelacji banku od  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 13.05.2021r. III C 1336/16 stwierdzającego nieważność umowy PEKAO Bank Hipoteczny S.A. i zasądzającego dochodzone kwoty – wyrok prawomocny,
 46. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14.06.2022r.  VI ACa 946/20 (SSA Jacek Sadomski): uwzględnienie apelacji kredytobiorcy od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 września 2020 r. XXV C 1752/19  (SSO Paweł Duda) poprzez zasądzenie dochodzonych kwot ze względu na nieważność umowy,
 47. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20.06.2022r.  I ACa 902/21 (SSA Beata Byszewska): oddalenie apelacji banku od  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie XXVIII C 1806/21 stwierdzającego nieważność umowy Nordea i zasądzającego dochodzone kwoty,
 48. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20.06.2022r.  VI ACa 836/20 (SSA Agata Wolkenberg): oddalenie apelacji banku od  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 lipca 2020 r. w sprawie XXV C 1060/17 stwierdzającego nieważność umowy Kredyt Bank i zasądzającego dochodzone kwoty,
 49. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23.06.2022r.  VI ACa 268/19 (SSA Urszula Wiercińska): oddalenie apelacji banku od  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 13.05.2021r. XXV C 1960/17 stwierdzającego nieważność umowy d. BPH – wyrok prawomocny,
 50. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.06.2022r.  V Ca 2585/21 (SSO Maria Dudziuk): oddalenie apelacji Milennium od  wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 05.07.2021r. I C 3014/17 (SSR P. Grenda) zasądzającego dochodzone kwoty i stwierdzającego przesłankowo nieważność umowy Nordea Bank   – wyrok prawomocny,
 51. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.06.2022r.  VI ACa 866/21 (SSA Jacek Sadomski): uchylenie niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (autorstwa sso E. Bryzgalskiej) z 08.09.2021 XXV C 1920/17 oddalającego powództwo kredytobiorcy p-ko Getin Noble Bank S.A. i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania,
 52. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 07.07.2022r.  V ACa 961/21 (SSA Alicja Fronczyk): oddalenie apelacji banku od  wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 18.10.2021 II C 1772/20 stwierdzającego nieważność umowy mBank S.A. i zasądzającego dochodzone kwoty – wyrok prawomocny,
 53. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 08.07.2022r.  V Ca 1375/20 (SSO Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz): oddalenie apelacji PKO BP od  wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 28.02.2020r. XVI C 1896/17 zasądzającego dochodzone kwoty i stwierdzającego przesłankowo nieważność umowy Nordea Bank   – wyrok prawomocny,
 54. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 13.07.2022r.  V ACa 81/22 (SSA Anna Strugała): uwzględnienie apelacji kredytobiorcy od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku poprzez ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonej kwoty – wyrok prawomocny,
 55. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15.07.2022r.  VI ACa 258/21 (SSA Jacek Sadomski): uchylenie niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (autorstwa sso E. Bryzgalskiej) z 05.02.2021r. XXV C 2618/18 oddalającego powództwo kredytobiorcy p-ko Getin Noble Bank S.A. i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania,
 56. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 06.09.2022r. I Aca 233/22 (SSA Roman Dziczek): oddalenie apelacji PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk) z 20.12.2021r. XXIV C 1068/17. Prawomocne ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Magdalena Dąbrowska),
 57. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 09.09.2022r. V ACa 871/21 (SSA Bernard Chazan): oddalenie apelacji Santander Bank Polska od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Tomasz Niewiadomski) z 05.02.2021r. XXVIII C 6856/21. Prawomocne ustalenie nieważności umowy d. Kredyt Bank i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Krzysztof Orski),
 58. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20.09.2022 V ACa 837/21 (SSA Bogdan Świerczakowski): oddalenie apelacji BPH od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (SSR del. Edyta Sornat-Unisk) z 05.02.2021r. XXVIII C 2649/21. Prawomocne ustalenie nieważności umowy BPH (k. denominowany) i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Krzysztof Orski),
 59. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24.09.2022r. I ACa 210/22 (SSA Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska): uchylenie częściowo niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka) z 05.02.2021r. I C 571/16 częściowo uwzględniającego powództwo banku PKO S.A.. Prawomocne oddalenie całości roszczenia banku ze względu na nieważności umowy BPH (k. denominowany) (peł. r.pr. Krzysztof Orski),
 60. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 03.10.2022r. V Ca 1054/21 (SSO Wiesława Śmich): oddalenie apelacji Millennium od  wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 28.02.2020r. I C 2949/17 (SSR Robert Bełczącki) zasądzającego dochodzone kwoty i stwierdzającego przesłankowo nieważność umowy Millennium (peł. r.pr. Magdalena Dąbrowska),
 61. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 04.10.2022r. I ACa 1022/21 (SSA Anna Strączyńska): oddalenie apelacji Millennium od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk) z 05.02.2021r. XXIV C 469/17 zasądzającego dochodzone kwoty i stwierdzającego przesłankowo nieważność umowy Millennium (peł. r.pr. Krzysztof Orski),,
 62. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa Praga z 06.10.2022r.  IV C 598/18 (SSO Iwona Wróblewska – Pokora): uwzględnienie apelacji od  niekorzystnego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe z 28.02.2020r. I C 484/17. Prawomocne zasądzenie dochodzonych kwot i przesłankowe uznanie umowy d. BPH za nieważn (peł. r.pr. Magdalena Dąbrowska)ą,
 63. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 06.10.2022r. XXVII Ca 309/20 (SSO Agnieszka Fronczak): oddalenie apelacji mBank od  wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 28.02.2020r. I C 1240/17 (SSR Michał Maj).  Prawomocne zasądzenie dochodzonych kwot i przesłankowe uznanie umowy mBank za nieważną (peł. r.pr. Krzysztof Orski),
 64. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 24.10.2022r. V Ca 2270/22 (SSO Stanisław Gradus-Wojciechowski): oddalenie apelacji mBank od  wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Środmieścia z 28.02.2020r. I C 2179/17 zasądzającego dochodzone kwoty i ustalającego nieważność umowy mBank (peł. r.pr. Krzysztof Orski) ,
 65. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28.10.2022r. V Ca 1237/21 (SSO Agnieszka Wiśniewska): oddalenie apelacji BGŻ BNP Paribas S.A. od  wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z 28.02.2020r. I C 640/19 (SSR Małgorzata Smulewicz) ustalającego nieważność aneksu do umowy BGŻ przewalutowującego kredyt złotowy na denominowany w CHF (peł. r.pr. Krzysztof Orski), ,
 66. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28.10.2022r. I ACa 154/22 (SSA Piotr Łakomiak): oddalenie apelacji PKO BP od   wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach (SSR del. Krzysztof Żyłka) z 05.02.2021r. I C 1289/20. Prawomocne ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Krzysztof Orski),
 67. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 31.10.2022r. I ACa 384/21 (SSA Lidia Mazurkiewicz – Morgut): oddalenie apelacji PKO S.A. od  Sądu Okręgowego we Wrocławiu (SSO Krzysztof Rudnicki) z 05.02.2021r. XII C 787/18. Prawomocne oddalenie całości roszczenia banku ze względu na nieważności umowy BPH (k. denominowany) (peł. r.pr. Magdalena Dąbrowska),
 68. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 04.11.2022r. V Ca 2178/21 (SSO Agnieszka Wiśniewska): oddalenie apelacji BGŻ BNP Paribas S.A.od  wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 28.02.2020r. I C 433/20 (SSR Monika Borowska) zasądzającego dochodzone kwoty i stwierdzającego przesłankowo nieważność umowy d. Fortis (peł. r.pr. Krzysztof Orski).

Wyroki sądów I instancji

 1. wyrok Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi z 2 grudnia 2016r., III C 75/16 (kredyt denominowany, d. BPH, uchylenie bte ze względu na nieważność umowy)
 2. wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 13 kwietnia 2017r., sygn. akt I C 478/16 (kredyt denominowany, d. BPH, stwierdzona nieważność umowy)
 3. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 3 kwietnia 2018r., XVI C 716/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, uznanie umowy za niewykonaną)
 4. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 20 września 2018r., XVI C 768/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, uznanie umowy za niewykonaną)
 5. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 grudnia 2018r., XXV C 2886/18 (kredyt denominowany, d. Raiffeisen Bank, stwierdzona nieważność umowy)
 6. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 stycznia 2019r., XXV C 1960/17 (kredyt denominowany, d. BPH, stwierdzona nieważność umowy)
 7. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 15 stycznia 2019r., VI C 1488/17 (kredyt denominowany, Deutsche Bank, stwierdzona nieważność umowy)
 8. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 5 czerwca 2019r., I C 397/17 (kredyt indeksowany, Millennium, odfrankowienie kredytu)
 9. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z 25 czerwca 2019r., II C 1133/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, stwierdzona nieważność umowy)
 10. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 24 lipca 2019r., XVI C 2001/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, przesłankowo sąd stwierdził umowę za niewykonaną)
 11. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 sierpnia 2019r., XXV C 738/19 (kredyt indeksowany, d. Polbank, odfrankowienie kredytu – wyrok w tym zakresie jest prawomocny)
 12. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 2 września 2019r., VI C 1079/17 (kredyt indeksowany, mBank, odfrankowienie kredytu)
 13. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 października 2019r., XXV C 2910/18 (kredyt indeksowany, d. Polbank, odfrankowienie kredytu)
 14. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 5 listopada 2019r., XVI C 2320/16 (kredyt denominowano-indeksowany, d. Nordea, odfrankowienie kredytu)
 15. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 7 listopada 2019r., I C 1240/17 (pożyczka indeksowana, mBank, odfrankowienie pożyczki)
 16. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 grudnia 2019r., XXV C 268/19 (kredyt indeksowany, d. Polbank, stwierdzona nieważność umowy)
 17. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 28 lutego 2020r., XVI C 1896/17 (kredyt denominowano-indeksowany, d. Nordea, stwierdzona nieważność umowy)
 18. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z 23 czerwca 2020r., I C 3352/19 (kredyt indeksowany, d. Polbank, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 19. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 lipca 2020r., XXV C 1060/17 (kredyt indeksowany, d. Kredyt Bank, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 20. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 6 sierpnia 2020r., I C 2949/17 (kredyt indeksowany, Millennium, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 21. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 10 sierpnia 2020r., XVI C 3339/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 22. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 sierpnia 2020r., XXV C 1525/17 (kredyt indeksowany, d. GE Money Bank, ustalenie nieważności umowy)
 23. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 października 2020r., I C 1098/17 (kredyt indeksowany, d. Getin Bank, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 24. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 października 2020r., XXV C 148/20 (kredyt indeksowany, d. Polbank, ustalenie nieważności umowy)
 25. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu  z 30 października 2020r., XIII C 787/18 (kredyt indeksowany, d. Kredyt Bank, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 26. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 listopada 2020r., III C 225/19 (kredyt indeksowany, Millennium, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 27. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 listopada 2020r., XXIV C 591/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, ustalenie nieważności umowy)
 28. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 listopada 2020r., XXV C 767/19 (kredyt indeksowany, d. Polbank, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 29. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 30 listopada 2020r., II C 513/18 (kredyt indeksowany, mBank)
 30. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 26 listopada 2019r., XVI C 3228/17 (kredyt denominowano-indeksowany, d. Nordea, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 31. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 18 grudnia 2020r., I C 24/18 (kredyt indeksowany, Millennium, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 32. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 grudnia 2020r., IV C 2307/20 (kredyt indeksowany, d. Polbank, ustalenie nieważności umowy)
 33. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z 8 stycznia 2021r., IC 1263/19 (kredyt indeksowany, d. Kredyt Bank, sąd przesłankowo stwierdził nieważność umowy)
 34. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 stycznia 2021r., XXIV C 2760/20 (kredyt indeksowany, d. Polbank, ustalenie nieważności umowy i zasądzenie dochodzonych kwot).
 35. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z 9 lutego 2021r., II C 1813/17 (kredyt indeksowany, d. Polbank, sąd przesłankowo uznał umowę za pozbawioną mechanizmu indeksacji)
 36. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 13 kwietnia 2021r., I C 2516/18 (kredyt denominowano-indeksowany, d. Nordea, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 37. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 kwietnia 2021r., II C 1025/18 (kredyt indeksowany, mBank, ustalenie nieważności umowy i zasądzenie dochodzonych kwot)
 38. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 kwietnia 2021r., II C 271/18 (kredyt indeksowany, mBank, ustalenie nieważności umowy)
 39. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 kwietnia 2021r., XXV C 2506/18 (kredyt indeksowany, d. Kredytbank, ustalenie nieważności umowy)
 40. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 11 maja 2021r., I C 592/18 (kredyt indeksowany, mBank, ustalenie nieważności umowy i zasądzenie dochodzonych kwot)
 41. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 maja 2021r., III C 1336/16 (kredyt denominowany, Pekao Bank Hipoteczny, ustalenie nieważności umowy i zasądzenie dochodzonych kwot)
 42. wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 17 maja 2021r., I C 758/20 (kredyt denominowany, BOŚ, ustalenie nieważności umowy i zasądzenie dochodzonych kwot)
 43. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 1 czerwca 2021r., XVI C 1960/17 (kredyt denominowany, Nordea, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy i zasądzenie dochodzonych kwot)
 44. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 czerwca 2021r., II C 423/18 (kredyt indeksowany, mBank, ustalenie nieważności umowy)
 45. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 czerwca 2021r., XXIV C 2538/20 (kredyt indeksowany, Getin Noble Bank (Metrobank), ustalenie nieważności umowy)
 46. wyrok Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi z 11 czerwca 2021r., II C 489/20 (kredyt indeksowany, d. GE Money, ustalenie nieważności umowy i zasądzenie dochodzonych kwot)
 47. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12.06.2021r. XXIV C 2356/20: ustalenie nieważności umowy Polbank i zasądzenie dochodzonych kwot.
 48. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 15.06.2021r. III C 2947/20: ustalenie nieważności umowy Getin Bank (Dombank) i zasądzenie dochodzonych kwot
 49. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16.06.2021r. XXIV C 262/19: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot
 50. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z  25.06.2021r. III C 3657/20  : ustalenie nieważności umowy Getin Bank (Dombank) i zasądzenie dochodzonych kwot
 51. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30.06.2021r. XXVIII C 2373/21: ustalenie nieważności  umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot
 52. wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z 30.06.2021r. I C 2097/17 : przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy GE Money i zasądzenie dochodzonych kwot
 53. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 02.07.2021r. XVI C 3479/17: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot
 54. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 02.07.2021r. XVI C 4127/17: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot
 55. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 05.07.2021r. I C 3014/17: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy Millennium i zasądzenie dochodzonych kwot
 56. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli z 07.07.2021r. I C 433/20: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy d. Fortis Bank i zasądzenie dochodzonych kwot
 57. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.07.2021r. I C 3043/20: ustalenie nieważności  umowy Millennium
 58. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 02.08.2021r. I C 2412/17: przesłankowe odfrankowienie umowy i zasądzenie dochodzonych kwot
 59. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 03.08.2021r. I C 4587/19: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy Millennium i zasądzenie dochodzonych kwot
 60. wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach z 03.08.2021r. I C 2074/19: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy ING Bank Śląski i zasądzenie dochodzonych kwot
 61. wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 05.08.2021r. I C 600/20: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy mBank (aneks waloryzujący) i zasądzenie dochodzonych kwot
 62. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17.08.2021r. XXVIII C 2649/21: ustalenie nieważności  umowy BPH (denominowany) i zasądzenie dochodzonych kwot
 63. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli z 03.09.2021r. I C 698/19: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy Getin Bank i zasądzenie dochodzonych kwot
 64. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 09.09.2021r. XXVIII C 1806/21: ustalenie nieważności  umowy d. Nordea Bank i zasądzenie dochodzonych kwot
 65. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 10.09.2021r. XXVIII C 77/21: ustalenie nieważności  umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot
 66. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16.09.2021r. XXVIII C 6856/21: ustalenie nieważności  umowy d. Kredytbank Ekstralokum i zasądzenie dochodzonych kwot
 67. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16.09.2021r. XXIV C 772/17: ustalenie nieważności  umowy d. Nordea Bank i zasądzenie dochodzonych kwot
 68. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza z 17.09.2021 II C 1917/20: ustalenie braku mocy wiążącej klauzul indeksacyjnych („odfrankowienie”) umowy d. Kredytbank Ekstralokum i zasądzenie dochodzonych kwot
 69. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.10.2021r. XXIV C 469/17: zasądzenie dochodzonej kwoty ze względu na nieważność umowy z Millennium Bank
 70. wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z 13.10.2021r. I C 1556/20: ustalenie braku mocy wiążącej klauzul indeksacyjnych („odfrankowienie”) umowy d. Getin Bank (Dombank)
 71. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13.10.2021r. XXIV C 2754/20: zasądzenie dochodzonej kwoty ze względu na nieważność umowy z d. Kredyt Bank
 72. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 18.10.2021r. II C 1772/20: ustalenie nieważności  umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot
 73. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19.10.2021r. XXVIII C 1100/21: ustalenie nieważności  umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot
 74. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 20.10.2021r. I C 1289/20: zasądzenie dochodzonej kwoty ze względu na nieważność umowy PKO BP Własny Kąt,
 75. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli z 21.10.2021r. I C 1261/19: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy Getin Bank i zasądzenie dochodzonych kwot
 76. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli z 26.10.2021r. I C 2840/19: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy Getin Bank i zasądzenie dochodzonych kwot
 77. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli z 29.10.2021r. I C 2014/19: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy Reiffeisen Bank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 78. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 29.10.2021r. I C 103/21: ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt
 79. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 04.11.2021r. XXVIII C 1725/21: ustalenie nieważności  umowy Millennium Bank i zasądzenie dochodzonych kwot
 80. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 04.11.2021r. I C 2012/19: ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,
 81. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z 08.11.2021r. VI C 3475/19: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy Deutsche Bank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 82. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16.11.2021r. sygn. XXVIII C 2969/21: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot;
 83. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 19.11.2021r., sygn. I C 298/19: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy mBank i oddalenie powództwa banku;
 84. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 29.11.2021r. I C 283/21: ustalenie nieważności umowy o kredyt denominowany z d. BPH (przejętej przez PEKAO) i zasądzenie dochodzonych kwot,
 85. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 08.12.2021r. I C 2499/17: ustalenie nieważności umowy d. GE Money i zasądzenie dochodzonych kwot,
 86. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 14.12.2021r., sygn. I C 846/19: ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,
 87. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16.12.2021r. XXVIII C 1060/21: ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,
 88. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20.12.2021r. XXIV C 1068/17: ustalenie nieważności umowy d. Nordea Bank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 89. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29.12.2021r. XXVIII C 2374/21: ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot
 90. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 05.01.2022r. XXV C 1827/19: ustalenie nieważności umowy PEKAO Bank Hipoteczny S.A. i zasądzenie dochodzonych kwot,
 91. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku  z 10.01.2022r. XV C 816/18: ustalenie nieważności umowy d. GE Money i zasądzenie dochodzonych kwot,
 92. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18.01.2022r. XXVIII C 5459/21: ustalenie nieważności umowy d. Kredyt Bank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 93. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 20.01.2022r. XVI C 3279/17: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot
 94. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.01.2022r. IV C 396/21: ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 95. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.01.2022r. XXVIII C 4448/21: ustalenie nieważności umowy d. Polbanku i zasądzenie dochodzonych kwot,
 96. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 28.01.2022r. I C 3748/20: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot
 97. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 03.02.2022r. XXIV C 1506/19 : ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,
 98. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 08.02.2022r. I C 2890/20 : ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 99. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16.02.2022 XXVIII C 3565/21: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy Nordea i zasądzenie dochodzonych kwot,
 100. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 16.02.2022r. XVI C 1616/19: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy Nordea i zasądzenie dochodzonych kwot,
 101. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 21.02.2022r. I C 2614/19: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 102. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 22.02.2022r. VI C 1499/21: ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 103. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28.02.2022r. XXVIII C 61/21: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy d. Fortis i zasądzenie dochodzonych kwot,
 104. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 01.03.2022r. XXVIII C 13775/21: ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,
 105. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 01.03.2022 III C 353/21: ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 106. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 02.03.2022r. XXV C 3007/19: ustalenie nieważności umowy Kredytbank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 107. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 03.03.2022r. XXVIII C 933/21: ustalenie nieważności umowy Nordea i zasądzenie dochodzonych kwot,
 108. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 04.03.2022r. I C 411/21 : ustalenie nieważności umowy d. Polbank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 109. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 15.03.2022r. XXVIII C 208/21: ustalenie nieważności umowy Getin (Dombank) i zasądzenie dochodzonych kwot,
 110. wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z 15.03.2022r. I C 473/21: ustalenie nieważności umowy Millennium i zasądzenie dochodzonych kwot,
 111. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 15.03.2022r.II C 2946/20: ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,
 112. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 15.03.2022r. I C 4285/18 (SSR Małgorzata Smulewicz): zasądzenie dochodzonych kwot, przesłankowe stwierdzenie nieważności  umowy mBank,
 113. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 18.03.2022r. I C 1518/20 (As. SR Karolina Dołęgowska): zasądzenie dochodzonych kwot, przesłankowe stwierdzenie nieważności  umowy Nordea,
 114. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 22.03.2022r. II C 3434/20 ( SSR del. Anna Kiełek): ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,
 115. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 24.03.2022r. II C 2953/20 ( SSR del. Anna Kiełek): ustalenie nieważności umowy Polbank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 116. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 24.03.2022r. XXVIII C 19256/21  ( SSR del. Maciej Wójcicki): ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,
 117. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 24.03.2022r. XXVIII C 504/21  ( SSR del. Agnieszka Kossowska) : ustalenie nieważności umowy Polbank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 118. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.03.2022r. XXVIII C 915/21 (SSO Katarzyna Dawid-Birska ): ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,
 119. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 04.04.2022r. XXVIII C 2218/21  (SSO Grenda): ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,
 120. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 04.04.2022r. I C 1293/21 (SSO Krzysztof Żyłka): ustalenie nieważności umowy Millennium i zasądzenie dochodzonych kwot,
 121. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 06.04.2022r. I C 1661/19 (SSO Anna Baran): ustalenie nieważności umowy DNB BANK POLSKA (powiązanej z Euro) i zasądzenie dochodzonych kwot,
 122. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 25.04.2022r. I C 847/21 (SSO Adam Bojko ): ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,
 123. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 06.05.2022r. XXVIII C 1295/21 (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak ): ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,
 124. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 09.05.2022r. XXVIII C 11926/21 (SSR del. Joanna Dalba-Sobczyńska ): ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,
 125. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 10.05.2022r. XXVIII C 4449/21 (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak ): ustalenie nieważności umowy Deutsche Bank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 126. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 13.05.2022r. XVI C 1369/20 (As. SR Mariusz Pisarczyk): zasądzenie dochodzonych kwot, przesłankowe stwierdzenie nieważności  umowy Nordea z 2010r.,
 127. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 23.05.2022r. XXV C 2900/19 (SSR (del.) Gołaszewski): ustalenie nieważności umów d. Kredyt Bank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 128. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.05.2022r. XVIII C 1724/21 (SSO Paweł Krekora): ustalenie nieważności umowy Millennium i zasądzenie dochodzonych kwot,
 129. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26.05.2022r. XXVIII C 3742/21 (SSR del. Maciej Wójcicki): ustalenie nieważności umowy Nordea Bank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 130. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31.05.2022r. XXVIII C 2509/21 (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha): ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 131. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 31.05.2022r. XXVIII C 2075/21 (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak): ustalenie nieważności umowy Millennium i zasądzenie dochodzonych kwot,
 132. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 01.06.2022r. XXVIII C 2053/21 (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska): ustalenie nieważności umowy Polbank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 133. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z 01.06.2022r. I C 2179/17 (SSR Małgorzata Smulewicz): ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 134. wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z 07.06.2022r. I C 318/21 (SSO Małgorzata Mikos-Bednarz): ustalenie nieważności umowy Lucas Bank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 135. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 09.06.2022r. I C 565/20 (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka): ustalenie nieważności umowy Getin Dombank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 136. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13.06.2022r. IV C 2423/20 (SSO Monika Włodarczyk): ustalenie nieważności umowy Millennium i zasądzenie dochodzonych kwot,
 137. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 20.06.2022r. I C 504/21 (SSO Igor Zduński): ustalenie nieważności umowy Nordea i zasądzenie dochodzonych kwot,
 138. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.06.2022r. V C 2414/20 (SSO Monika Włodarczyk): ustalenie nieważności umowy d. PTF Bank S.A. (obecnie Santander) i zasądzenie dochodzonych kwot,
 139. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.06.2022r. II C 1498/20 (SSO Magdalena Antosiewicz): ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 140. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.06.2022r. I C 954/19 (SSO Joanna Radzyńska-Głowacka): ustalenie nieważności umowy PKO SA ( d. BPH SA) i zasądzenie dochodzonych kwot,
 141. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.06.2022r. II C 753/19 (SSR del. Anna Bonkowska): ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,
 142. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 22.06.2022r. II C 1077/20 (SSO Anna Szymańska-Grodzka): ustalenie nieważności umowy Nordea Bank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 143. wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 23.06.2022r. I C 651/21 (SSO Dariusz Podyma): ustalenie bezskuteczności umowy GE Money,
 144. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 23.06.2022r. XXIV C 1039/17 (SSO Paweł Pyzio): ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,
 145. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 23.06.2022r. I C 958/20 (SSO Anna Strzebinczyk-Stembalska): ustalenie nieważności umowy Eurobank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 146. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 24.06.2022r. III C 1564/20 (SSR (del) Bartosz Grajek): ustalenie nieważności umowy BOŚ i zasądzenie dochodzonych kwot,
 147. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.06.2022r. XXVIII C 3896/21 (SSO Paweł Krekora): ustalenie nieważności umowy Getin Noble Bank Metrobank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 148. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30.06.2022r. XXVIII C 4347/21 (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska): ustalenie nieważności umowy Millennium i zasądzenie dochodzonych kwot,
 149. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 01.07.2022r. I C 1973/20 (SSO Marek Grodzki): ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,
 150. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13.07.2022r. XXV C 731/20 (SSO Kamil Gołaszewski): ustalenie nieważności umowy GE Money i zasądzenie dochodzonych kwot,
 151. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 14.07.2022r. III C 799/21 (SSO Rafał Jasiński): ustalenie nieważności umowy Millennium i zasądzenie dochodzonych kwot,
 152. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 02.09.2022r. XXV C 1804/17 (SSO Anna Ogińska-Łągiewka): ustalenie nieważności umowy Getin Noble Bank S.A. i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Magdalena Dąbrowska)
 153. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 06.09.2022r. XXVIII C 3716/22 (SSO Aleksandra Orzechowska): ustalenie nieważności umowy d. Nordea Bank i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Krzysztof Orski)
 154. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 09.09.2022r. II C 886/20 (SSR Krystyna Dąbrowska): ustalenie nieważności aneksu przekształcającego standardowy kredyt złotowy udzielony przez PKO BP na kredyt denominowany w CHF (peł. r.pr. Krzysztof Orski)
 155. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 14.09.2022r. I C 921/21 (SSO Wojciech Rybarczyk): ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Krzysztof Orski)
 156. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17.09.2022r. XXV C 1815/17 (SSO Edyta Bryzgalska): oddalenie powództwa kredytobiorcy p-ko PKO BP S.A., zdaniem sędzi umowa jest zgodna z prawem (peł. r.pr. Magdalena Dąbrowska)
 157. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19.09.2022r. XXVIII C 9933/22 (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak): ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Magdalena Dąbrowska)
 158. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 22.09.2022r. IV C 319/20 (SSO Agnieszka Derejczyk): oddalenie powództwa Banku PKO S.A. w sprawie dotyczącej umowy zawartej z d. BPH, ze względu na nieważność tej umowy (peł. r.pr. Magdalena Dąbrowska)
 159. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.09.2022r. I C 267/21 (SSR del. Anna Lipińska): ustalenie nieważności umowy Getin Noble Bank i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Krzysztof Orski)
 160. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28.09.2022r. II C 2474/20 (SSO Sylwia Urbańska): ustalenie nieważności umowy Getin Noble Bank i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Magdalena Dąbrowska)
 161. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28.09.2022r. XXIV C 535/20 (SSO Monika Dominiak): ustalenie nieważności umowy d. Nordea Bank i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Krzysztof Orski)
 162. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29.09.2022r. XXVIII C 5061/22 (SSR del. Robert Masznicz): ustalenie nieważności umowy d. Getin Dombank i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Krzysztof Orski)
 163. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 03.10.2022r. XXVIII C 7410/21 (SSO Piotr Grenda): ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Magdalena Dąbrowska)
 164. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 03.10.2022r. IV C 505/21 (SSO Aleksandra Różalska – Danilczuk): ustalenie nieważności umowy d. Polbank i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Krzysztof Orski)
 165. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 03.10.2022r. IV C 1956/20 (SSO Agnieszka Derejczyk): oddalenie powództwa p-ko Getin Noble Bank (peł. r.pr. Krzysztof Orski),
 166. wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z 03.10.2022r. I C 467/21 (SSO Agnieszka Chomiuk-Indraszczyk): ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Krzysztof Orski)
 167. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 03.10.2022r. XXVIII C 3942/22 (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak): ustalenie nieważności umowy d. Getin Dombank (peł. r.pr. Magdalena Dąbrowska)
 168. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 04.10.2022r. XXVIII C 11929/21 (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak): ustalenie nieważności umowy Nordea Bank i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Krzysztof Orski)
 169. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 18.10.2022r. III C 587/21 (SSO Błażej Domagała): ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Magdalena Dąbrowska)
 170. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 19.10.2022r. II C 693/21 (SSO Katarzyna Sałaj – Alechno): ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Magdalena Dąbrowska)
 171. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 20.10.2022r. III C 766/21 (SSO Rafał Jasiński): ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Krzysztof Orski)
 172. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20.10.2022r. IV C 1303/18 (SSO Karol Smaga): oddalenie powództwa Getin Noble Bank ze względu na nieważności umowy, częściowe uwzględnienie ewentualnego powództwa banku o zasądzenie nienależnie wypłaconej kwoty kredytu (sąd pomniejszył te roszczenie o potrąconą wierzytelność kredytobiorcy) (peł. r.pr. Krzysztof Orski)
 173. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20.10.2022r. IV C 553/22 (SSO Monika Włodarczyk): ustalenie nieważności umowy d. BPH i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Magdalena Dąbrowska)
 174. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.10.2022r. III C 629/18 (SSO Mariusz Solka): ustalenie nieważności umowy Millennium i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Krzysztof Orski)
 175. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.10.2022r. XXVIII C 9170/21 (SSO Katarzyna Dawid-Birska): ustalenie nieważności umowy Nordea Bank i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Krzysztof Orski)
 176. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26.10.2022r. XXV C 2143/20 (SSO Paweł Duda): ustalenie nieważności umowy d. Polbank i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Krzysztof Orski)
 177. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26.10.2022r. XXVIII C 1616/21 (SSR del. Tomasz Leszczyński): ustalenie nieważności umowy Milennium i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Krzysztof Orski)
 178. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.10.2022r. III C 3396/20 (SSO Joanna Bitner): ustalenie nieważności umowy d. Polbank (denominowanego) i zasądzenie dochodzonych kwot (peł. r.pr. Krzysztof Orski)