Na wysoką efektyw­ność współ­pracy z Kance­larią składają się precyzja w działaniu, wni­kli­wa analiza problemów prawnych, właś­ci­wa inter­pre­tacja przepisów i trafne wnioski.

Zado­wolenie Klienta to również owoc nieza­kłó­conej komu­ni­kacji z naszym zespołem. 

Rdzeń Kance­larii stanowi wykwa­li­fi­ko­wany zespół radców prawnych oraz apli­kantów rad­cow­skich z dużym doświad­cze­niem zawo­do­wym.

Towa­rzy­szy im grono pracow­ników zajmu­jących się bezpo­śred­nią obsługą Klienta.

Radca prawny Magdalena Dąbrowska
Specjalizuje się w prawie bankowym, handlowym, gospo­dar­czym i kor­po­ra­cyj­nym. Znako­micie porusza się również w obszarze zagadnień z zakresu prawa cywil­nego i ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go, w szcze­gól­ności w sprawach doty­czą­cych nieru­cho­mości i prawa budo­wla­nego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc usługi prawne na rzecz zarówno ogrom­nych korpo­racji, pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego, jak również na rzecz mniej­szych pod­mio­tów gospo­dar­czych i osób fizycz­nych.

Ukończyła Uniwersytet Warszawski na Wydziale Prawa i Administracji oraz uzyskała Dyplom Prawa Angiel­skiego i EU w ramach British Centre for English and European Legal Studies na Uniwer­sy­tecie Warszaw­skim we współ­pracy z Uniwer­sy­tetem w Cam­bridge.

Została wpisana na listę radców prawnych w 2010 r. 

Świadczy usługi prawne w językach: pol­skim i an­giel­skim.
Radca prawny Krzysztof Orski
Specjalizuje się w prawie bankowym, cywilnym i handlowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarach związanych ze sporami cywilnoprawnymi, sprawami odszkodowawczymi oraz prawem autorskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc usługi prawne na rzecz renomowanych kancelarii prawnych, specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych.

Od 2010 r. świadczy usługi  na rzecz pod­mio­tów gospo­dar­czych i osób fizycz­nych, w ramach prowa­dzonej  przez siebie kance­larii.

Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Prawa.

Został wpisany na listę radców prawnych w 2010 r. 

Autor blogu konieczchf.pl  
Radca prawny Michał Przybylak

Specjalizuje się w prawie bankowym, cywilnym, gospodarczym i rodzinnym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach, reprezentując podmioty indywidualne oraz przedsiębiorców, w tym wiodące na rynku podmioty ubezpieczeniowe, w skomplikowanych sporach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych, dotyczących decyzji wywłaszczeniowych wydawanych jeszcze w poprzednim ustroju polityczno-gospodarczym. Doskonale porusza się także w tematyce umów handlowych oraz obsługi korporacyjnej spółek.

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Został wpisany na listę radców prawnych w 2017 r.

Świadczy usługi prawne w językach: pol­skim i an­giel­skim.

Radca prawny Agata Bożek

Specjalizuje się w prawie bankowym, upadłościowym, gospodarczym i w prawie pracy.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, w tym firm budowlanych i architektonicznych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych.

Absolwentka Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych na kierunku Restrukturyzacja, Sanacja i Upadłość.  

Została wpisana na listę radców prawnych w 2014 r. 
Radca prawny Milena Rutkowska

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz bankowym. Zajmuje się również problematyką instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych, związanych z umowami kredytowymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, w warszawskich kancelariach prawnych, obsługujących zarówno podmioty gospodarcze, jak i klientów indywidualnych.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013) oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2016).

Została wpisana na listę radców prawnych w 2017 r.

 

Aplikant radcowski Małgorzata Oleksy

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz bankowym.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych, przy obsłudze podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, głównie w sprawach korporacyjnych i windykacji, jak również w sparwach z dziedziny prawa kontraktowego i roszczeń odszkodowawczych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Aplikant radcowski Sebastian Bąbik
© 2017 NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni S.C.
 
+48 | 22 625 06 16    kancelaria@nabank.info